لیست کتب تخصصی شهرسازی

رديف نام کتاب موضوع نويسنده مترجم ناشر و سال نشر
1 جامعه شناسي شهر جامعه شناسي شهري شیخی محمد تقی ---- سهامی انتشار
2 جامعه شناسي شهري جامعه شناسي شهري رباني رسول ---- دانشگاه اصفهان - 1381
3 عدالت اجتماعي و شهر جامعه شناسي شهري هاروي ديويد فرخ حساميان پردازش و برنامه ريزي شهري - 1376
4 جامعه شناسي شهر جامعه شناسي شهري فيالکوف يانکل حسين نيک گهر آگه - 1383
5 جامعه شناسي شهري جامعه شناسي شهري ساوج ، مايک ابوالقاسم پوررضا سمت - 1380
6 جامعه شناسي شهر جامعه شناسي شهري ممتاز فريده ---- شرکت سهامي انتشار - 1383
7 جامعه شناسي شهر جامعه شناسي شهري دیکنز پیتر بهروان حسین انتشارت آستانقدس رضوی
8 جامعه شناسي شهر جامعه شناسي شهري ادیبی حسین ---- انتشارات شبگیر
9 دستيابي به شكل پايدار شهري جامعه شناسي شهري خالقي ، روح اله اصغر هدايتي Civil Engineers -1387
 
10 ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري جلد 1 جغرافياي شهري شکويي حسين ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
11 جغرافياي شهري ايران جغرافياي شهري نظريان اصغر ---- دانشگاه پيام نور - 1379
12 مبانی جغرافیای شهری جغرافياي شهري شکوئی حسین  ---- دانشگاه پيام نور
13 جغرافيا و شهرشناسي جغرافياي شهري فريد يدا... ---- دانشگاه تبريز
14 کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری وروستایی جغرافياي شهري زمردیان محمد جعفر ---- انتشارات دانشگاه پیام نور
15 ژئومورفولوژی شهری جغرافياي شهري مقیمی ابراهیم ---- انتشارات دانشگاه تهران
 
16 درآمدي به اقتصاد شهري اقتصاد شهري عابدين در کوش سعيد ---- دانش نما - 1382
17 اقتصاد شهر اقتصاد شهري ميلز ادوين، همیلتون بروس عبدالله کوثري مرکز مطالعات و تحقيقات شهرساز ي ومعماري ايران - 1375
18 درآمدي به اقتصاد شهري اقتصاد شهري زنگنه یعقوب ----- دانشگاه تربیت معلم سبزوار
19 مباحثي در اقتصاد شهري (جلد 1) اقتصاد شهري طوسي ، محمد رضا مهري آهي دانشگاه تربيت مدرس - 1386
20 مباحثي در اقتصاد شهري اقتصاد شهري اوسالیوان آرتور قادری جعفر  انتشارات نور علم
21 چگونه شهري پايدار بسازيم؟ اقتصاد شهري قرائي فريبا ---- انتشارات دانش نما - 1383
22 طراحي شهر به سوي يك شكل پايدارتر شهر شهرسازي  فراي هيلد برند حسين بحريني شرکت پردازش وبرنامه ريزي شهري - 1383
 
23 زبان تخصصي برنامه­ريزي شهري زبان تخصصي شهرسازي سيف الديني فرانک ---- آييژ - 1381
24 فرهنگ واژگان برنامه ­ریزی شهری  زبان تخصصي شهرسازي سيف الديني فرانک ---- آييژ - 1386
25 فرهنگ اصطلاحات مهندسی شهرسازی زبان تخصصي شهرسازي احمدی تقی، قره خانی رویا ---- نشر: فراز اندیش سبز
26 فرهنگ شهرسازی زبان تخصصي شهرسازي کوآن، رابرت ---- نشر آذرخش
27 انگليسي براي دانشجويان رشته‌ شهرسازي زبان تخصصي شهرسازي فرهادی حسین ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
28 فرهنگ معماری و شهرسازی زبان تخصصي شهرسازي پورشکیبائی پدرام ---- نشر ستایش
 
29 كاربرد نقشه برداري در شهرسازي كاربرد نقشه برداري  فرهودي رحمت اله وهمكاران ---- دانشگاه تهران
 
30 برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری سوانح طبیعی تقوایی مسعود، ترک زاده  ---- دانشگاه آزاد مرودشت
31 مدیریت بحران در نواحی شهری سوانح طبیعی  عبداللهی مجید ---- سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور
 
32 آمار و احتمال مهندسی آمار در شهرسازی نیکوکار مسعود ----  
 
33 آفرينش محلات و مکان ها در محيط انسان ساخت بوم شناسي شهري چپ من ديويد فريادي شهرزاد دانشگاه تهران - 1384
34 تفسير محيط زيست بوم شناسي انساني - فلسفه موگروئر روبرت منوچهر طبيبيان دانشگاه تهران - 1380
35 شالوده بوم شناسي بوم شناسي اودوم، يوجين پليزانت محمد جواد ميمندي نژاد دانشگاه تهران - 1377
36 شهرسازي شهروندگرا بوم شناسي شهري تيبالدز فرانسيس محمد احمدي نژاد نشر خاک - 1383
37 پژوهش در شناخت هويت کالبد شهر رشت بوم شناسي شهري سفر دوست احمد ---- سازمان عمران و بهسازي شهري - 1384
38 رویکرد سیستمی به تجزیه و تحلیل اکوسیستم ها بوم شناسي شهري محمدرضایی شهریار ---- آييژ
 
39 از شار تا شهر شهر نشيني - ايران - تاريخ حبيبي محسن ---- دانشگاه تهران - 1383
40 تئوری شکل خوب شهر شهر نشيني - جهان - تاريخ لینچ - کوین بحريني سيد حسين دانشگاه تهران، تهران، 1376
41 شهرهاي عربي-اسلامي : اصول شهرسازي و ساختماني شهرها و شهرستانهاي اسلامي حکيم سليم بسيم محمد ملک احمدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - 1381
42 تاريخ شهرسازي جهان اسلام شهرها و شهر ستانهاي اسلامي - تاريخ کونئو پائولو سعيد تيزقلم زنوري شركت عمران و بهسازي - 1384
43 تاریخ شکل شهر تا انقلابات صنعتی تاریخ شهر نشيني موریس جیمز رضازاده راضیه دانشگاه علم و صنعت ایران
44 مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران تاریخ شهر نشيني سلطان زاده حسین ------ انتشارات امیر کبیر
45 تاریخ شهر (شهرهای اسلامی و اروپایی در قرون وسطی) تاریخ شهر نشيني بنه ولو  لئوناردو موحد پروانه نشر دانشگاهی
 
46 مقدمه ای بر سيستم های اطلاعات جعرافيايي GIS هایوود یان ، کورنلیوس سارا گیتی تجویدی سازمان نقشه برداری کشور
47 خود آموز نرم افزار Arc GIS GIS برنا کامبیز، گرجی نژاد سعيد ---- دانشگاه شمال
48 GIS به زبان ساده GIS جهانی علی ، مسگری سوسن ---- سازمان جغرافيايي ارتش
49 سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS GIS عليرضا آزموده- اردلان بحيراني ---- سازمان جغرافياي ارتش
50 مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات جغرافیای شهری GIS هاکسهولد ويليام نوريان فرشاد شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
51 اشاره ای به سیستم های اطلاعت جغرافیایی GIS GIS مدیری مهدی، خواجه خسرو ---- سازمان جغرافياي وزارت دفاع
52 GPS و كاربرد آن GIS صالح‌آبادي عباسعلي ---- سازمان جغرافياي ارتش
53 کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در مطالعات شهری ومنطقه ای GIS رضوان علی اصغر ---- انتشارات نسل باران
54 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS GIS سیدرضا حسین زاده-علیرضا بیدخوری ---- جهاددانشگاهی مشهد
55 مقدمه ای بر سیستم های اطلاعات GIS ثنایی نژاد ---- جهاددانشگاهی
56 GIS کاربردی با استفاده از ARC INFO در برنامه ریزی شهری و منطقه ای GIS ثنایی نژاد و فرجی سبکبار حسنعلی ---- جهاددانشگاهی
57 سنجش از دور(اصول و کاربرد) GIS علیزاده ربیعی حسین ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
58 خودآموز نرم افزار ArcGIS GIS تی تی دژ امید ----  
59 آشنایی باArcview-GIS وبرنامه های جنبی GIS همایون مطیعی ---- دانشگاه صنعت آب وبرق
 
60 حقوق شهری و شهرسازی حقوق و قوانين شهری کاميار، غلامرضا ---- انتشارات مجد تهران
61 حقوق شهری و قوانین شهرسازی حقوق و قوانين شهری هاشمی فضل اله ---- مرکز مطالعات و تحقیقاتشهرسازی
62 مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری ومنطقه ای در ایران حقوق و قوانين شهری حسینی سید علی ---- نشر حق شناس
63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران حقوق و قوانين شهری منصور، جهانگير ---- نشر ديدار
64 قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداری حقوق و قوانين شهری منصور، جهانگير ---- نشر ديدار
65 مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی ( جلد اول و دوم) حقوق و قوانين شهری مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران ---- ناشر معاونت شهرسازي و معماريوزارت مسكن و شهرسازي
66 مقررات شهرسازی و معماری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ايران حقوق و قوانين شهری دبيرخانه شورای عالی شهرسازی ومعماری ايران ---- ناشر معاونت شهرسازي و معماريوزارت مسكن و شهرسازي
67 مجموعه مصوبات شوراي عاليشهرسازي و معماري ايران حقوق و قوانين شهری دبيرخانه شوراي عاليشهرسازي و معماري ايران ---- ناشر معاونت شهرسازي و معماريوزارت مسكن و شهرسازي
 
68 مديريت شهري (كتاب سبز شهرداري جلد يازدهم) مديريت شهری احمد سعيد نيا ---- انتشارات سازمان شهرداريها و دهياریهای کشور-1383
69 امکان سنجی واگذاری وظايف جديد به شهرداريها (4جلد) مديريت شهری کاظميان غلامرضا، سعيدی رضوانی نويد ---- انتشارات سازمان شهرداريها و دهياریهای کشور-1381
70 برنامه ریزی و مدیریت شهری مسائل نظری و چالشهای تجربی مديريت شهری نجاتی سید محمود ---- انتشارات سازمان شهرداريها و دهياریهای کشور-1381
71 مديريت شهری و روستايي مديريت شهری مزينی منوچهر ---- انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
72 مديريت شهری پایدار مديريت شهری ایمانی حسین، حناچی سیمین ---- انتشارات سازمان شهرداريها و دهياریهای کشور
73 مدیریت شهر مديريت شهری زاهدیپرویز ---- شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری
 
74 نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی مسکن گرگانی سید امیر حسین ---- نشر فراگیر هگمتانه
 
75 دفترهای نوسازی بافت های فرسوده (تمام جلدها) بافت های فرسوده و تاريخی عندليب علیرضا ----

شهرداری تهران- سازمان نوسازی شهر تهران- نشر ری پور

تهران خ کريمخان زند- نبش حافظ تلفن 1-88921890

76 فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران بافت های فرسوده و تاريخی سلطانزاده حسین، روح بخشیان عبدالمجید ---- نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی
77 باز زنده سازی بناها و شهرهای تاریخی بافت های فرسوده و تاريخی فلامکی محمد منصور ---- انتشارات دانشگاه تهران
78 طرح ویژه نوسازی بافت های فرسوده بافت های فرسوده و تاريخی خانی علی، منصوری سيد امير ---- نشر سازمان نوسازی شهر تهران
79 نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت ساکنان محله شهید خوب بخت؛ منطقه 15 شهر تهران بافت های فرسوده و تاريخی عندلیب علیرضا, کاوه علی اکبر ---- نشر ری پور
80 موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری بافت های فرسوده و تاريخی آئینی محمد، خادمی حميد ---- وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
81 بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا مرمت شهری شماعی – پوراحمد ---- انتشارات دانشگاه تهران
82 مرمت شهری مرمت شهری حبیبی سید محسن - مقصودی ملیحه ---- انتشارات دانشگاه تهران
83 نوسازی و بهسازی شهری مرمت شهری فلامکی محمد منصور ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
84 مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری مرمت شهری حبیبی سید محسن - مقصودی ملیحه ---- انتشارات دانشگاه تهران
85 بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان با نگاهی ویژه به بافت تاریخی شهر یزد مرمت شهری حناچی پیروز، کامل نیا حامد و ..... ---- نشر سبحان نور
86 سیری در تجارب مرمت شهری "از ونیز تا شیراز" مرمت شهری فلامی محمد منصور ---- نشر فضا
 
87 كارگاه برنامه ريزي شهري (با تجديد نظر و اضافات) برنامه ريزی شهری شيعه اسماعيل ---- مرکز نشر دانشگاه علم وصنعت ايران
88 تحليلی از ويژگی های برنامه ريزی شهری در ايران برنامه ريزی شهری مشهديزاده دهاقانی ---- مرکز نشر دانشگاه علم وصنعت ايران
89 مقدمه ای بر برنامه ريزی شهری برنامه ريزی شهری شيعه اسماعيل ---- مرکز نشر دانشگاه علم وصنعت ايران
90 برنامه ریزی شهری در ایران برنامه ريزی شهری مجتهد زاده غلامحسین ---- انتشارات دانشگاه پیام نور
91 برنامه ریزی شهری و منطقه ای برنامه ريزی شهری هال پیتر تبریزی جلال نشر پردازش و برنامه ریزی شهری
92 برنامه ریزی شهرهای جدید برنامه ريزی شهری زیاری کرامت ا... ، شاه حسینی پروانه ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
93 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری برنامه ريزی شهری زیاری کرامت ا... ---- انتشارات دانشگاه یزد
94 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری برنامه ريزی شهری پورمحمدی محمدرضا   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
95 مبانی برنامه ریزی شهری برنامه ريزی شهری سیف الدینی فرانک ---- نشر آییژ
96 برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک "نگاهی گذرا به برنامه ریزی شهری در ایران" برنامه ريزی شهری خسرویان غلامرضا ---- نشر فروزش
97 برنامه ریزی و ساختارهای شهری برنامه ريزی شهری عقیلی جمال الدين ---- انتشارت سیمای دانش -1380
98 درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ويژه بر برنامه ریزی شهری برنامه ريزی شهری عبدی دانشپور زهره   انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
99 مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی1-جمعیت برنامه ريزی شهری زنجانی حبیب الله ---- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران
100 مجموعه مباحث و رشهای شهرسازی2-اقتصاد برنامه ريزی شهری رفیعی مینو ---- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران
101

مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی

7- کاربردمعیارهای آسایش صوتی در برنامه ریزی و طراحی شهری

برنامه ريزی شهری بهرام سلطانی کامبیز ---- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران
102 برنامه ریزی و مدیریت شهری برنامه ريزی شهری نجاتی حسینی سیدمحمود ---- سازمان شهرداریهای کشور
 
103 اصول و مبانی برنامه­ریزی منطقه ای برنامه ريزی منطقه ای معصومی اشکوری سید حسن ---- نشر پیام
104 مبانی برنامه­ریزی توسعه منطقه ای برنامه ريزی منطقه ای صرافی مظفر ---- انتشارات سازمان مديريت و برنامه ریزی کشور
 
105 مدلهای كاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه‌ای مدلهای کمی در شهرسازی طبیبیان  منوچهر ---- انتشارات دانشگاه تهران
 
106 شناخت فضاي شهري شهرسازی داوري نژاد مسعود محمدرضا مبهوت انتشارات طحان، 1391
107 کتاب سبز شهرداريها (12جلد) شهرسازی سعيدنيا احمد ---- انتشارات سازمان شهرداريها و دهياریهای کشور
108 تراكم در شهرسازي - اصول ومعيارهاي تعيين تراكم شهري شهرسازی عزيزی محمد مهدی ---- انتشارات دانشگاه تهران-1382
109 نظريه های شهر و پيرامون شهرسازی پاپلی محمد حسين رجبی حسين ---- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
110 مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران شهرسازی كامروا  محمدعلی ---- انتشارات دانشگاه تهران
111 مقالاتی در باب شهر و شهرسازی شهرسازی مزینی  منوچهر ---- انتشارات دانشگاه تهران
112 كاربری زمین شهرسازی طبیبیان  منوچهر ---- انتشارات دانشگاه تهران
113 بررسی تطبیقی نظامهای شهرسازی شهرسازی فریدون قریب ---- انتشارات دانشگاه تهران
114 تحلیل فضاهای شهری شهرسازی بحرينی سيد حسين ---- انتشارات دانشگاه تهران
115 برنامه‌ریزی محیطی برای توسعه زمین شهرسازی بحرينی سيد حسين، کریمی کیوان ---- انتشارات دانشگاه تهران
116 شبكه ارتباطی طراحی شهری شهرسازی قریب فریدون ---- انتشارات دانشگاه تهران
117 تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازی شهرسازی بحرينی سيد حسين ---- انتشارات دانشگاه تهران
118 تحلیل فضاهای شهری: در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی شهرسازی بحرينی سيد حسين ---- انتشارات دانشگاه تهران
119 شهرسازی معاصر: از نخستین سرچشمه ها تا منشور آن شهرسازی اوستروفسکی واتسلاف لادن اعتضادی مرکز نشر دانشگاهی
120 مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران: 1342 - 1382 شهرسازی کامروا  سید محمد علی ---- انتشارات دانشگاه تهران
121 مکتب اصفهان در شهرسازی: دستور زبان طراحی شالوده شهری شهرسازی اهری زهرا ---- نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
122 دانشنامه شهرسازی شهرسازی آشورث گراهام پورشکیبایی پدرام نشر ستایش
123 مجموعه مقالات علمی و تخصصی شهرسازی و معماری استان های کشور شهرسازی ----- ---- وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
124 سرانه کاربریهای شهری شهرسازی حبیبی سید محسن، مسایلی صدیقه ---- سازمان ملی زمین و مسکن
125 شهرنشینی در ایران شهرسازی حامیان فرخ، اعتماد گیتی، حائری محمد رضا ---- انتشارات آگاه
126 انسان شناسی شهری شهرسازی فکوهی ناصر ---- نشر نی
127 به سوی شهرهای سالم شهرسازی ادوارد پگی ، توروس آگیس دهقان منشادی مهدی انتشارات شهیدی
128 روابط متقابل شهر وروستا با تاکید برایران شهرسازی علی اصغر رضوانی   دانشگاه پیام نور
129 شهرهای ایران شهرسازی   مآفی وحاتمی نژاد  
 
130 فرایند طراحی شهری طراحی شهری بحرينی سيد حسين ---- انتشارات دانشگاه تهران
131 مبانی طراحی شهری طراحی شهری ریچارد هدمن، اندرو یازوسکی راضیه رضازاده انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
132 مبانی نظری و فرایند طراحی شهری طراحی شهری پاکزاد جهانشاه، ترابی مرضيه و... ------ انتشارت شهیدی
133 طراحی فضای شهری: فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهر طراحی شهری توسلی محمود، بنیادی ناصر ------ انتشارت شهیدی
134 راهنمای طراحی فضاهای شهری طراحی شهری پاکزاد جهانشاه, اسدی حسین ------ انتشارت شهیدی
135 طراحی شهری: گونه شناسی رویه ها و طرح ها: همراه با بیش از پنجاه مورد خاص طراحی شهری لنگ جان بحرينی سيد حسين انتشارات دانشگاه تهران
136 طراحی فضاهای شهری با محوریت توسعه پایدار طراحی شهری شرلی پیتر ، ماگتین کلیف سهرابی نارسیس انتشارات ثامن الحجج
137 طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی - مکانی طراحی شهری   مدنی پور علی نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری
138 مقالاتی در باب طراحی شهری طراحی شهری جهانشاه پاکزاد، سوری الهام ------ انتشارت شهیدی
139 طراحی شهرها طراحی شهری بیکن ادموند طاهری فرزانه مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
140 راهنمای طراحی شهری طراحی شهری رضایی رضا ------ شرکت عمران شهرهای جدید
 
141 سيمای شهر سيمای شهری لینچ کوين منوچهر مزيني انتشارات دانشگاه تهران
142 گزیده منظر شهری سيمای شهری کالن  گوردون طبیبیان منوچهر انتشارات دانشگاه تهران
143 تئوری شكل شهر سيمای شهری لینچ کوین بحرينی سيد حسين انتشارات دانشگاه تهران
144 فضای شهری سيمای شهری راب کریر، هاشمی نژاد خسرو انتشارات خاک
 
145 حاشيه نشينی حاشيه نشينی زاهد زاهدانی سيد سعيد ---- انتشارات دانشگاه شيراز
146 کلانشهر و تهران و سکونتگاههای خودروی حاشيه نشينی داودپور زهره ---- انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی شهرسازی و معماری